Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Zeehavens

De Wilhelminahaven

De Wilhelminahaven heeft een wateroppervlak van 52 hectare en heeft plaats voor zeeschepen met een diepgang van max. 9.45 m. Er is een overslagloods en een open opslagruimte van 18.000 m2 aanwezig voor bulk cargo. Verder is er een aanlegsteiger met een spoorlijnverbinding van 290 m. lang en 10 m. breed met een diepte van 10 m. beneden NAP, op 25 m. van de pier. Zeeschepen kunnen aan deze aanlegsteiger aanleggen. Rivierschepen kunnen aanmeren direct naast grotere schepen of tussen de pier en de aanlegsteiger in. Hier varieert de diepte tussen de 4 en 6 m. -NAP. Het belangrijkste bedrijf heeft verscheidene drijvende vaartuigen en mobiele hijskranen met verschillende capaciteiten.

Het Mallegat

Het Mallegat heeft twee havenbassins omgeven door twee dammen, waarmee circa 16 hectare aan het havengebied wordt toegevoegd. Het noordelijke havenbassin is ontwikkeld als een uitbreiding van de Wilhelminahaven. Het heeft een 350 m. lange pier en 4500 m2 voor open opslag. Het havenbassin heeft een diepte van 10 m. (-NAP). Het zuidelijke bassin van het Mallegat is aan de westelijke kant uitgebreid sinds de Krabbepolder als bedrijfsterrein beschikbaar kwam.

Krabbegeul

In de Dordtse Zeehaven (Krabbegeul) is een nieuwe zeekade aangelegd met een lengte van 430 m. Deze uitbreiding zal een grote toename betekenen in overslag en scheepsbewegingen.

De Julianahaven

De Julianahaven heeft drie bassins, een wateroppervlak van 67,5 hectare en een diepte van 8,85 m. -NAP.

Bassin Nr.1 heeft een maximum diepte van 8,25 m beneden NAP en wordt gebruikt voor de afhandeling van chemicaliën en olie. STANDIC (v/h Vopak Chemical Nederland) heeft een grote opslagterminal met een capaciteit van 250.000 m3. De terminal heeft vijf aanlegsteigers, waar zeeschepen kunnen aanmeren.

Bassin Nr.2 heeft een maximum diepte van 8,00 m. Er zijn twee aanlegsteigers voor zand en grind.

Bassin Nr.3 heeft een maximum diepte van 8,85 m. Gespecialiseerde bedrijven rond deze haven zijn onder andere: Silo Dordrecht, voor de afhandeling van landbouwproducten en algemene cargo, heeft twee loodsen met een totale capaciteit van 2.700 m2, Trans Terminal Dordrecht, voor de afhandeling van meststoffen, heeft 14.000 m2 overdekte ruimte en drie kleinere bedrijven voor afhandeling van gasolie, stookolie en smeermiddelen.

Vergaande samenwerking tussen zeehavens Dordrecht en Rotterdam

Rotterdam en Dordrecht hebben elkaar gevonden. Vanaf 1 juli 2011 ontwikkelt en beheert het Havenbedrijf Rotterdam de zeehaven van Dordrecht. De gemeente Dordrecht geeft daartoe ongeveer 60 ha in hoofderfpacht aan het Havenbedrijf in ruil voor een vaste jaarlijkse vergoeding. Die loopt op van € 1,8 miljoen, ongeveer de inkomsten die Dordrecht nu heeft, tot € 2,7 miljoen in 2016. Daarna wordt het bedrag jaarlijks geďndexeerd. Dat hebben de gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam afgesproken in een zogenoemde hoofdlijnenovereenkomst.

Wethouder Ferdinand van den Oever van Dordrecht: "Dit is een goede stap voor Dordrecht. Door de krachtenbundeling verwacht ik een verdere ontwikkeling van onze haven en daarmee ook de werkgelegenheid. De Dordtse zeehaven maakt deel uit van het havenindustrieel complex in de Rijn-Schelde Delta. Dat kunnen we met elkaar versterken, de belangen lopen parallel. Dat geldt ook voor de totale ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever, waar de zeehaven deel van uitmaakt. Bovendien hebben we afspraken gemaakt over een vaste, oplopende financiële vergoeding. Daarnaast houden we gezonde invloed op wat er gebeurt, bijvoorbeeld via bestemmingsplannen."

Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam: "De integratie van Dordrecht is voor ons een strategische stap. Hierdoor hebben we meer ruimte en kunnen we op een hoger niveau kijken waar nieuwe bedrijvigheid het beste een plek kan vinden. We zijn overtuigd voorstander van intensieve samenwerking tussen havens zodat onze internationale concurrentiepositie versterkt wordt."

Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam bundelen de krachten. Daarbij volgen ze een succes-model van de gemeente Rotterdam: de gemeente Dordrecht brengt de grond in erfpacht in, het Havenbedrijf Rotterdam kent de markt en havenbedrijvigheid als geen ander en zorgt voor een optimale benutting van de ruimte.

De zeehaven van Dordrecht beslaat inclusief bedrijventerrein Louterbloemen ca. 210 ha, waar de gemeente ca. 60 ha van in haar eigendom heeft. Jaarlijks bezoeken zo’n 750 zeeschepen Dordrecht en in het gebied wordt per jaar circa 2,5 miljoen ton goederen overgeslagen. De verwachting is dat in het gebied op korte termijn de nog beschikbare ca. 10 ha zal worden uitgegeven. Het Havenbedrijf Rotterdam ziet hier vooral mogelijkheden voor de overslag van stukgoed en maritieme industrie en dienstverlening. Het gebied is gunstig gelegen op het knooppunt van Oude Maas, Beneden-Merwede en Dordtse Kil, en is bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 9,45 m en een lengte van maximaal ca. 210 m. Ook de bereikbaarheid over de weg is uitstekend door de ligging aan de A16 en vlakbij de A15.

De belangrijkste punten van de overeenkomst tussen Dordrecht en Havenbedrijf zijn: alle grond van de gemeente in het zeehavengebied, inclusief de openbare ruimte en de in erfpacht uitgegeven terreinen, wordt in hoofderfpacht uitgegeven aan het Havenbedrijf Rotterdam;

  • het Havenbedrijf Rotterdam neemt de exploitatie van de door de gemeente gesloten huur- en erfpachtcontracten in het zeehavengebied over;
  • het Havenbedrijf Rotterdam zorgt voor de ontwikkeling en het beheer van het gebied, uitgezonderd het beheer van de wegen (dat blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente);
  • het Havenbedrijf Rotterdam verzorgt het nautisch beheer (toezicht op het water etc.) in Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht (in die twee plaatsen doet Dordrecht dat nu);
  • het Havenbedrijf Rotterdam int het zeehavengeld, binnenhavengeld en de erfpacht;
  • Dordrecht ontvangt van het Havenbedrijf Rotterdam een jaarlijkse vergoeding oplopend van € 1,8 miljoen tot € 2,7 miljoen in 2016, waarna de vergoeding jaarlijks geďndexeerd wordt.

De nu gesloten overeenkomst bevat nog enkele voorbehouden. Het betreft met name de geluidsruimte en de bodemvervuiling van het gebied. Mochten door die twee aspecten grote beperkingen voor de ontwikkeling van het bedrijfsterrein zijn, dan kan de overeenkomst ontbonden worden. Het komende halfjaar wordt benut om dit uit te zoeken.